Ochrana osobných údajov

Tieto podmienky ochrany súkromia vysvetľujú, akým spôsobom spracúvame pri poskytovaní našich služieb osobné údaje v rámci spoločnosti NONO s.r.o. na základe NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnenie niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

NONO s.r.o. so sídlom: Záhradnícka 6, 811 08 Bratislava, Slovakia, IČO: 31 337 066, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 3890/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“ alebo „my“).

Prevádzkovateľ nemá určenú zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov. Prijatie a vybavenie žiadostí dotknutých osôb je riešené na úrovni oprávnenej osoby. Kontaktné údaje oprávnenej osoby:

NONO s.r.o.
Ing. Roman Draškovič

E-mail: nono@nono.sk
Telefónne číslo: +421 903 761122 (prijatie a vybavenie žiadostí dotknutých osôb vybavujeme len písomnou formou)
Korešpondenčná adresa: Záhradnícka 6, 811 08 Bratislava, Slovakia

Tieto podmienky ochrany súkromia slúžia primárne na splnenie informačných povinností podľa čl. 13 a 14 GDPR, § 19 a § 20 Zákona voči dotknutým osobám, o ktorých spracúvame osobné údaje. Ide najmä o našich zamestnancov, alebo o zamestnancov našich obchodných partnerov a zákazníkov. Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby, tými ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú, ako aj ďalšími právnymi predpismi. V prípade, ak by stenerozumeli akejkoľvek informácii a/alebo súhrnu informácií uvedených v tomto dokumente, neváhajte nás kontaktovať.

Prečo chránime Vaše osobné údaje?

Ochrana súkromia je pre nás veľmi dôležitá aj z inej ako zákonnej povinnosti. Je preto našim cieľom poskytovať naše služby takým spôsobom, aby za každých okolností boli dodržané základné zásady a princípy ochrany súkromia a najmä ochrany osobných údajov. Z dôvodu maximálneho zabezpečenia ochrany osobných údajov v našej správe, sme sa rozhodli zaviesť moderné, efektívne a jednoduché opatrenia na zabezpečenie súladu s GDPR a so Zákonom.

Prečo spracúvame osobné údaje

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:

 • plniť rôzne zmluvné povinnosti a zákonné povinnosti;
 • skvalitňovať úroveň ponúkaných služieb a produktov;
 • chrániť naše oprávnené záujmy;
 • zabezpečiť pre našich zákazníkov a návštevníkov online prostredia maximálny komfort pri komunikácii s nami.

Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?

Nižšie uvedený prehľad vysvetľuje, k akým účelom spracúvania dochádza v rámci spoločnosti NONO s.r.o.

Účel spracúvania osobných údajov

Právny základ

Typ osobných údajov**

Zmluvné a predzmluvné vzťahy

plnenie zmluvy

bežné osobné údaje, doručovacia adresa, kontaktné údaje

Vybavovanie reklamácií

osobitný predpis, alebo zákon

bežné osobné údaje, kontaktné údaje, číslo účtu

Vedenie účtovnej evidencie

osobitný predpis, alebo zákon

bežné osobné údaje, kontaktné údaje, číslo účtu

Spracovanie došlej a odoslanej pošty

osobitný predpis, alebo zákon

bežné osobné údaje

Archivácia dokumentácie Prevádzkovateľa

osobitný predpis, alebo zákon

osobné údaje podľa archivovaného dokumentu

Zasielanie obchodných oznámení (exist.zákazník)

oprávnený záujem  prevádzkovateľa

bežné osobné údaje, kontaktné údaje

Objednanie tovaru

plnenie zmluvy

bežné osobné údaje, doručov. adresa, kontakt.údaje, spôsob platby

Vystavenie účtovného dokladu

osobitný predpis, alebo zákon

bežné osobné údaje, doručov. adresa, spôsob platby

Dodanie tovaru 

plnenie zmluvy

bežné osobné údaje, doručov. adresa, kontakt.údaje, spôsob platby

Návšteva webstránky

oprávnený záujem  prevádzkovateľa

IP adresa, geolokačné údaje, cookies, typ prehliadača

Registrácia zákazníka

súhlas

bežné osobné údaje, kontaktné údaje, cookies

Prihlásenie sa do účtu zákazníka

oprávnený záujem  prevádzkovateľa

mailová adresa, používateľské meno, heslo, cookies  

Použitie kontaktného formulára

oprávnený záujem  prevádzkovateľa

bežné osobné údaje, kontaktné údaje, cookies

Spravovanie sociálnych sietí (FB,Instagram)

oprávnený záujem  prevádzkovateľa

cookies

Účinná obhajoba v prípade sporu

oprávnený záujem  prevádzkovateľa

bežné osobné údaje, kontaktné údaje

*Pokiaľ spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, tento súhlas ste oprávnený kedykoľvek odvolať spôsobom akým bol udelený, alebo písomne na vyššie uvedených kontaktoch Prevádzkovateľa (nevzťahuje sa na súhlasy týkajúcich sa súborov cookies)

Aké sú oprávnené záujmy, ktoré pri spracúvaní osobných údajov sledujeme?

Pri nasledujúcich účeloch sa spoliehame na právny základ oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Nižšie nájdete bližšie vysvetlenie týchto účelov resp. oprávnených záujmov:

Zasielanie obchodných oznámení                                   

zasielaníe obchodných oznámení už existujúcim zákazníkom na základe predchádzajúcich objednávok

Návšteva webstránky 

vykonávanie štatistických meraní výkonnosti webstránky marketingovými nástrojmi tretích strán

Prihlásenie sa do účtu zákazníka

uľahčenie prihlásenia sa do účtu registrovanému zákazníkovi bez zapamätania si prístupových údajov

Použitie kontaktného formulára    

komunikácia so zákazníkmi/návštevníkmi webstránky, predzmluvné vzťahy, spätná väzba na produkty a služby

Spravovanie sociálnych sietí (FB, Instagram)

komunikácia so zákazníkmi/návštevníkmi, spätná väzba na produkty a služby, zdokonaľovanie ponúkaných služieb

Účinná obhajoba v prípade sporu

záujem Prevádzkovateľa na účinnom riešení prípadných sporov k spokojnosti oboch zúčastnených strán

Ako od Vás získavame osobné údaje?

Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie osobných údajov dobrovoľné. Osobné údaje môžete našej spoločnosti poskytnúť rôznymi spôsobmi napr. : - Vašou registráciou na našej web stránke; - v procese uzatvárania zmluvy s našou spoločnosťou, pri objednávaní produktov a služieb; - komunikáciou s Vami cez kontaktný formulár, telefonicky, alebo sociálne siete; - zaslaním objednávky cez stránku www.nono.sk

Musíte vždy poskytnúť Vaše údaje a aké sú eventuálne následky, keď to neurobíte?

Poskytnutie osobných údajov Zákazníkom je v našej spoločnosti dobrovoľné, ale nevyhnutné pre zabezpečenie niektorých služieb, napr. vytvorenie objednávky zákazníkom a jej realizácia (uzatvorenie a realizácia Zmluvy o predaji), alebo registrácia účtu.

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Zachovávanie mlčanlivosti o osobných údajov berieme veľmi vážne, a preto sme prijali interné predpisy, vďaka ktorým sú Vaše osobné údaje zdieľané len s oprávnenými osobami Prevádzkovateľa, alebo preverenými tretími stranami. K Vašim osobným údajom môžu mať prístup len oprávnené osoby poverené na prácu s osobnými údajmi. Osobné údaje našich klientov, zamestnancov, obchodných partnerov a iných fyzických osôb poskytujeme len v nevyhnutnej miere nasledovným kategóriám príjemcov osobných údajov:

 • našim prevereným a riadne právne zaviazaným sprostredkovateľom (napr. účtovníkom, právnikom a pod.);
 • našim profesionálnym poradcom (napr. advokátom, audítorom);
 • poskytovateľom softvérového vybavenia;
 • poskytovateľom technickej (IT) podpory našej spoločnosti;
 • poskytovateľom online marketingových nástrojov spoločnosti Google LLC (napr. Google Ads, Google Analitics a pod.)
 • poštovým doručovateľom a kuriérskym spoločnostiam;

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Štandardne osobné údaje neprenášame do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko), ak to nie je nevyhnutné. V prípade využívania online marketingových nástrojov s udelením Vášho súhlasu (nastavením cookies), môžu byť Vaše osobné údaje prenášané aj do Spojených štátov amerických, pričom Spojené štáty americké majú postavenie tretej krajiny, ktorá nezabezpečuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov.V týchto prípadoch sú ale cezhraničné prenosy a spracúvanie Vašich osobných údajov zabezpečené certifikačným systémom Privacy Shield, ktorý bol vytvorený americkým Ministerstvom obchodu, Európskou komisiou a Švajčiarskou vládou, aby mali subjekty z Európskeho hospodárskeho priestoru a Spojených štátov amerických prostriedky na splnenie požiadaviek na ochranu osobných údajov pri ich prenose z členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru do Spojených štátov amerických, a za účelom podpory transatlantického obchodu. Tento systém podľa rozhodnutia Európskej komisie zabezpečuje primeranú ochranu osobných údajov. Bližšie informácie o tomto systéme sa môžete dozvedieť na jeho webovej stránke https://www.privacyshield.gov.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje: - po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a Prevádzkovateľom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu). - po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

Aké sú Vaše práva v pozícii dotknutej osoby?

Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Máte právo kedykoľvek účinne namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania. Spracované osobné údaje nie sú predmetom profilovania. Všetky naše ponuky šité na mieru nášho zákazníka sú vyhotovené na základe manuálneho posúdenia objednávok. Právo namietať máte aj voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe oprávnených záujmov, ktoré sledujeme, ako sú vysvetlené vyššie.

GDPR ustanovuje všeobecné podmienky výkonu Vašich jednotlivých práv. Vašou žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa budeme vždy zaoberať a skúmať z hľadiska právnej úpravy a našej internej politiky pre vybavovanie podnetov dotknutých osôb. Ako dotknutá osoba máte najmä: - Právo požiadať o prístup k osobným údajom, podľa článku 15 GDPR, § 21 Zákona, ktoré o Vás spracúvame. Toto právo zahŕňa právo na potvrdenie o tom, či o Vás spracúvame osobné údaje, právo získať prístup k týmto údajom a právo získať kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, ak je to technicky uskutočniteľné;

 • Právo na opravu a doplnenie osobných údajov, podľa článku 16 GDPR, § 22 Zákona, ak o Vás spracúvame nesprávne alebo neúplné osobné údaje;
 • Právo na vymazanie Vašich osobných údajov, podľa článku 17 GDPR, § 23 Zákona;
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, podľa článku 18 GDPR § 24 Zákona;
 • Právo na prenosnosť údajov, podľa článku 20 GDPR, § 26 Zákona;
 • Právo namietať spracúvanie údajov podľa, článku 21 GDPR, § 27 Zákona;
 • Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, podľa článku 22 GDPR, § 28 Zákona.

Osoba má na základe písomnej žiadosti adresovanej Prevádzkovateľovi právo namietať:

a) spracúvanie jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

b) využívanie jeho osobných údajov – titul, meno, priezvisko, adresa – na účely priameho marketingu v poštovom styku.

Osoba má právo na základe písomnej žiadosti adresovanej Prevádzkovateľovi, alebo osobne kedykoľvek namietať spracúvanie jeho osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov, alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ide o nasledovné prípady spracúvania osobných údajov:

a) spracúvanie osobných údajov, ktoré už boli zverejnené v súlade so zákonom a Prevádzkovateľ ich náležite označil ako zverejnené,

b) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretej strany. Osoba má právo na základe písomnej žiadosti adresovanej Prevádzkovateľovi alebo osobne kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu Prevádzkovateľa, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. V takomto prípade má osoba práva žiadať Prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania. V prípade, že má osoba podozrenie, že jej údaje sa neoprávnene spracúvajú, má právo podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Dochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu?

Aktuálne nevykonávame také spracovateľské operácie, na základe ktorých by dochádzalo k prijímaniu rozhodnutia s právnym účinkom alebo iným podstatným vplyvom na Vašu osobu, ktoré by boli založené výlučne len na plne automatizovanom spracúvaní Vašich oso bných údajov v zmysle čl. 22 GDPR.

Ak sa domnievate, že spracúvame nesprávne osobné údaje o Vás so zreteľom na účel a okolnosti, môžete požiadať o opravu nesprávnych alebo doplnenie neúplných osobných údajov pomocou kontaktov c ez naše kontaktné kanály.

Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk) , alebo sa obrátiť so žalobou na príslušný súd.
V každom prípade odporúčame akékoľvek spory, otázky alebo námietky riešiť primárne vzájomnou komunikáciou.

Ako chránime Vaše osobné údaje?

Je našou povinnosťou chrániť Vaše osobné údaje primeraným spôsobom. Naša spoločnosť prijala všeobecne akceptované technické a organizačné štandardy za účelom zachovania bezpečnosti spracúvaných osobných údajov najmä pred ich stratou, zneužitím, neautorizovanou úpravou, zničením alebo iným dopadom na práva a slobody dotknutých osôb. Vaše osobné údaje sú prednostne uchovávané na našich zabezpečených serveroch alebo dátových nosičoch v Slovenskej republike.

Zmena podmienok ochrany súkromia.

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitou podmienkou v budovaní dôverného vzťahu s našimi zamestnancami ako aj zákazníkmi. Informácie, ktoré sme Vám povinní poskytnúť v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, sa môžu časom meniť. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v potrebnom rozsahu. V prípade, ak zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke. Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru v spracovaní Vašich osobných údajov.

Spoločnosť NONO s.r.o. v Bratislave, 25. mája 2018


**typy osobných údajov:

 • Bežné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa
 • Kontaktné údaje: mailová adresa, telefónne číslo
 • Platobné údaje: spôsob platby
 • Z dôvodu poskytovania na mieru šitých ponúk môže naša spoločnosť zbierať údaje o predchádzajúcich objednávkach zákazníka.